Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,-) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (of eventueel een notariële akte); 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

Protestantse Kerk is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI, en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën.

Schenkcalculator 

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. 
>Direct naar Schenkcalculator

Invullen van de overeenkomst

  • Download de overeenkomst, of bestel de overeenkomst via penningmeestercvk@hervormddirksland.nl
  • De ingevulde overeenkomst levert u in bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters (P. Polak, Bromelia 20, Dirksland). Deze vult de gegevens van de kerkelijke gemeente in, en u ontvangt een exemplaar retour. U dient dit exemplaar zelf te bewaren (de belastingdienst kan erom vragen).

Mocht u meer vragen hebben: u kunt altijd contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, via e-mail: penningmeestercvk@hervormddirksland.nl, of tel. 605660.

U kunt ook de brochure van de Protestantse kerk er nog eens rustig op nalezen.